Wie is Paul Moers?

Paul Moers is eigenaar van consultancybedrijf Paul Moers Strategic Marketing Services en auteur van diverse boeken w.o. De Kracht van Passie.

Paul Moers - De kracht van passie - Bertramendeleeuw - ISBN 9789461560643

www.pmsms.nl

Who joined us?