Algemene voorwaarden I Love Crisis

Bezoek aan deze site betekent dat u volledig instemt met de gebruiksvoorwaarden.

Uitgever van de website:
Rethinking the Box
www.rethinkingthebox.com

Disclaimer
Rethinking the Box streeft ernaar de juistheid te waarborgen van alle informatie op deze website en alle sites van zijn dochterondernemingen die direct aan deze website gelinkt zijn.
Alterego B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele incidentele en onverhoede fouten op deze site.
Rethinking the Box is geenszins verantwoordelijk voor de beschikbare informatie op deze website. Bovendien kan er geen enkele garantie worden gegeven over de juistheid, de nauwkeurigheid of de volledigheid van de informatie op deze website.
Rethinking the Box kan niet garanderen dat de server vrij is van virussen of technische problemen die schade kunnen aanrichten aan de computer of de opgeslagen data van de gebruiker. Rethinking the Box of zijn leveranciers kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die voortkomt uit het gebruik van deze website.

Copyright
Geen enkele vergunning of recht kan worden verleend met betrekking tot het intellectueel eigendom. De informatie op deze site kan uitsluitend worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker niet toegestaan om de inhoud van de site te reproduceren of te gebruiken voor andere doeleinden dan voor strikt persoonlijk gebruik.

Privacy
• Iedere deelnemer dient zijn/haar (voor-)naam en e-mailadres op te geven.
• De deelnemer garandeert dat de door hem verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
• Alle gegevens die Rethinking the Box verkrijgt in het kader van deze website, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. 

• Rethinking the Box zal de gegevens van de deelnemers gebruiken voor de het plaatsen van het ingezonden materiaal en het toesturen van eventuele prijzen.
• Eventuele commerciële mailings van Rethinking the Box worden gestuurd naar het e-mailadres van een deelnemer, mits de betreffende speler daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven.
• De (persoons)gegevens worden verzameld door Rethinking the Box ten behoeve van de communicatie rondom I Love Crisis.
• Met het accepteren van deze algemene voorwaarden geeft de deelnemer toestemming aan Rethinking the Box om toekomstige mailings te versturen ten behoeve van de communicatie rondom I Love Crisis.

Rechten Rethinking the Box
• Rethinking the Box behoudt zich tevens het recht voor om eventuele acties, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

• Rethinking the Box behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Rethinking the Box of derden.

Aansprakelijkheid
• Rethinking the Box, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voorvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie.
• Meer specifiek zijn Rethinking the Box, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk voor:
o enige aanvullende uitgaven die de winnaars eventueel maken in verband met de deelname aan de actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijzen;
o voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met, de door haar uitgekeerde prijzen;
o voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, storingen in haar netwerk-, computerhardware- of software van welke aard dan ook die het verlies van inzendingen van deelnemers tot gevolg heeft of de vertraging daarvan;
o voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de actie.

Diversen
• Over eventuele prijzen, de uitkering daarvan en uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Indien er om andere redenen een geschil ontstaat tussen een deelnemer en Rethinking the Box, is het oordeel van laatstgenoemde bindend.
• Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal Rethinking the Box een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
• Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.